Klientska zóna
registrácia

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému je SPORTIKA SK s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO : 46061703, DIČ : 2023214127.

Osobné údaje sú získavané z dôvodu zaregistrovania používateľa za účelom získania prístupu do e shopu a objednania tovaru. Osobné údaje sa taktiež používajú na marketingové účely. Toto všetko je umiestnené na webových stránkach spoločnosti SPORTIKA SK s.r.o. www.sportika.sk, a www.sportika/e-shop.sk

Pri prvej registrácii sa používateľ dobrovoľne registruje vložením krstného mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a hesla. Pod používateľským menom sa bude prihlasovať do e shopu a objednávať tovar, prípadne sa registruje za účelom odoberania noviniek, alebo sa registruje do bonus klubu. Osobné údaje si môže používateľ kedykoľvek aktualizovať v časti „Môj účet".

Pri objednaní tovaru pre potreby vystavenia daňového dokladu používateľ vloží aj ďalšie údaje, ktorými sú u fyzických osôb : ulica, mesto, psč a u organizácii, alebo podnikov : názov organizácie, ulica, mesto, PSČ, IČO, DIČ.

Osobné údaje používateľa prevádzkovateľ neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Používateľ, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá osoba, má právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona. Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese obchod@sportika.sk. Na tejto adrese je možné požiadať aj o zrušenie prístupového účtu.

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu "cookies". Táto technológia získava a uchováva informácie o správaní sa užívateľov na tejto stránke a jej podstránkach, a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránok tak, aby bol užívateľom dostupnejší. Táto stránka neukladá informácie o správaní sa jednotlivých konkrétnych užívateľov, niektoré funkcie technológie "cookies" však môžu byť využité na anonymné štatistické zisťovanie, alebo marketingové a reklamné účely a to aj tretích strán. Ak užívateľ týchto stránok nesúhlasí s touto politikou využívania technológie "cookies" touto stránkou, môže kedykoľvek slobodne vymazať súbory "cookies" súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača, zakázať ukladanie súborov "cookies" pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie "cookies". V tomto prípade prevádzkovateľ nezaručuje plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.