Klientska zóna
registrácia

Spracúvanie a ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Pokým ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, odovzdávate nám Vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Preto Vás prosím, aby ste sa oboznámili s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré vyplývajú z Nariadení o ochrane osoných údajov (GDPR).

Správca osobných údajov

Distribučná a výrobná spoločnosť SPORTIKA GROUP s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava,IČO: 47609338, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71202/B, ktorá sa zaoberá importom a predajom športového oblečenia a športových potrieb pre obchody, športové kluby, školy i jednotlivcov. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, v akom časovom období a kto bude prípadným ďaľším spracovávateľom osobných údajov.

Kontaktné údaje

Počas doby spracovania Vašich osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť a kontaktovať na e-mail: info@sportika.sk alebo na tel.čísle +421 949 288 131.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov plníme všetky zákonné povinnosti vyžiadané platnou legislatívou , vrátane Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a to tak, že:
- budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na zákade platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností, či udeleného súhlasu,
- umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania 

Osobné údaje sú získavané z dôvodu zaregistrovania používateľa za účelom získania prístupu do e-shopu a objednania tovaru. Osobné údaje sa taktiež používajú na marketingové účely. Toto všetko je umiestnené na webových stránkach spoločnosti SPORTIKA GROUP s.r.o. www.sportika.sk, a www.sportika/e-shop.sk
Pri prvej registrácii sa používateľ dobrovoľne registruje vložením krstného mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a hesla. Pod používateľským menom sa bude prihlasovať do e-shopu a objednávať tovar, prípadne sa registruje za účelom odoberania noviniek, alebo sa registruje do bonus klubu. Osobné údaje si môže používateľ kedykoľvek aktualizovať v časti „Môj účet".
Pri objednaní tovaru pre potreby vystavenia daňového dokladu používateľ vloží aj ďalšie údaje, ktorými sú u fyzických osôb : ulica, mesto, psč a u organizácii, alebo podnikov : názov organizácie, ulica, mesto, PSČ, IČO, DIČ.

Kategorizácia dôvodov spracovávania osobných údajov a ich účely, pre ktoré sú spracovávané:
• Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, korešpondenčnú adresu.
• Vedenie účtovníctva – ak ste zákazníci, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti vystavenia a evidencii daňových dokladov.
• Marketing - zasielanie newsletteru – Vaše osobné údaje (e-mail, meno), na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu. Ak ste našich zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu neurčitú, alebo do odhlásenia zasielania newsletteru. Každý zaslaný newsletter poskytuje možnosť „odhlásiť sa z odberu newslettera".
• Fotografie a videozáznamy – na niektorých našich živých akciách – prezentáciách značky, ...archivujeme fotografickou dokumentáciou, či videozáznamom. Obdobne je to i so zasielaním fotografií ako feedback našich zákazníkov. Fotografie i videozáznamy používame na propagačné materiály, sociálne siete a náš web. U týchto materiálov nenájdete mená účastníkov, iba ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Pokým by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na naše kontaktné údaje pred usporiadaním akcie alebo pri zasielaní Vášho feedbacku.

Cookies

Táto technológia získava a uchováva informácie o správaní sa užívateľov na tejto stránke a jej podstránkach, a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránok tak, aby bol užívateľom dostupnejší. Táto stránka neukladá informácie o správaní sa jednotlivých konkrétnych užívateľov, niektoré funkcie technológie "cookies" však môžu byť využité na anonymné štatistické zisťovanie, alebo marketingové a reklamné účely a to aj tretích strán. Ak užívateľ týchto stránok nesúhlasí s touto politikou využívania technológie "cookies" touto stránkou, môže kedykoľvek slobodne vymazať súbory "cookies" súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača, zakázať ukladanie súborov "cookies" pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie "cookies". V tomto prípade prevádzkovateľ nezaručuje plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb. Cookies pre cielenie reklamy bude spracované iba na základe Vášho súhlasu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technoloógie, ktorá zodpovedá stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktoré sú viazaní mlčanlivosťou a preškolením v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.
Pre zaistenie niektorých konkretných spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb:
DPD = kuriérska spoločnosť
DHL = kuriérska spoločnosť
TOP trans = kuriérska spoločnosť
Marta Vargová – Vedenie účtovníctva = účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo

Je však možné , že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie alikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, v takom prípade pri výbere nových spracovateľov budeme klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:
právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môžete získať informácie, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, na aké účely, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracúvané a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môžete získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Pokým máte pocit, že s Vašimi osobnými nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Budeme však vďační, keď najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne chybu napraviť.
právo odhlásiť sa zo zasielania newsletteru a obchodných zdielaní – e-maily, články, či produkty so službami Vám zasielame na základe nášho opráveneného záujmu. Pokým zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlásenie odberu newsletteru v každom zaslanom e-maily.

V prípade požiadaviek týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sportika.sk.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou SPORTIKA GROUP, s.r.o. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.